Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden  - Retta.

Versie 19 oktober 2020 

1. Toepasselijkheid

1.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten.

2.         De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Opdrachten, voor de uitvoering waarvan door ons derden dienen te worden betrokken.

3.         De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van u wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4.         De Opdracht wordt door ons uitgevoerd met inachtneming van geldende (inter)nationale wet- en regelgeving, de van toepassing zijnde beroepsregels daaronder begrepen. Wij zijn nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor bedoelde wet- en regelgeving of regels strijdig of onverenigbaar is.

5.         Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de algemene voorwaarden.

2. Offertes en aanbiedingen

1.         Alle offertes en aanbiedingen van ons zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.         Wij kunnen niet aan onze offertes of aanbiedingen worden gehouden indien u redelijkerwijs kunt begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.         Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan zijn wij daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij wij anders aangeven.

4.         Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3. Totstandkoming van de Opdracht

1.         De Opdracht komt tot stand op het moment dat de door u en ons ondertekende schriftelijke overeenkomst waarin de Opdracht is vastgelegd door ons retour is ontvangen, behoudens het hierna in 3.2 bepaalde.

2.         Indien de door u ondertekende Opdracht door ons (nog) niet retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht tot stand te zijn gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat wij op uw verzoek met de uitvoering van de Opdracht zijn begonnen.

4. Uw verplichtingen

1.         U zult alle gegevens en bescheiden, die wij nodig hebben voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door ons gewenste vorm en wijze aan ons ter beschikking stellen.

2.         U zult ons in dat kader onverwijld informeren en geïnformeerd houden over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

3.         U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de Opdrachtomschrijving en voor de beslissingen die u naar aanleiding en/of (mede) op basis van onze werkzaamheden neemt of wilt nemen, waaronder begrepen het nemen van managementbeslissingen in uw onderneming.

4.         U staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ons ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

5.         De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en schade, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of medewerkers zijn voor uw rekening en risico.

5. Uitvoering van de Opdracht

1.         Alle werkzaamheden die door ons worden verricht, worden uitgevoerd naar ons beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis van onze zijde.

2.         Wij bepalen de wijze waarop en door welke personen de Opdracht wordt uitgevoerd en nemen daarbij de door u kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Wij behouden ons het recht voor bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.         Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Opdracht overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Opdracht, al dan niet op verzoek of aanwijzing van u, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de Opdracht daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Wij zullen daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Opdracht kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. U aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Opdracht, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

4.         Indien de Opdracht wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan zijn wij gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat u akkoord bent gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Opdracht levert geen wanprestatie van ons op en is voor de u geen grond om de Opdracht op te zeggen of te annuleren.

5.         Zonder daarmee in gebreke te komen, kunnen wij een verzoek tot wijziging van de Opdracht weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

6.         Op uw verzoek worden door u ter beschikking gestelde gegevens na uitvoering van de Opdracht geretourneerd. Wij houden ter zake van de Opdracht een eigen (elektronisch) werkdossier aan met daarin (kopieën van) naar ons oordeel relevante stukken, dat ons eigendom blijft. Bij de uitvoering van de Opdracht worden wij niet geacht over informatie te beschikken uit andere Opdrachten die wij voor u hebben verricht dan wel thans voor u verrichten.

6. Geheimhouding en data protectie

1.         Tenzij (i) enige bepaling uit (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving ons tot bekendmaking verplicht; of (ii) wij of personen verbonden aan of werkzaam bij of voor ons voor zichzelf optreden of optreden in een tucht-, civiele-, bestuurs- of strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn, zullen wij en de door ons ingezette personen vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens niet openbaren of aan andere derden dan genoemd in lid 2 verstrekken.

2.         U stemt ermee in dat in het kader van: (i) een Opdracht door u aan ons verstrekt, (ii) het voldoen aan op ons rustende wettelijke verplichtingen, (iii) risk management en quality review vereisten, en (iv) interne zakelijke doeleinden, wij vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens betreffende u en/of personen (voorheen) werkzaam bij of voor of verbonden aan u, uw cliënten of derden, verwerken, waaronder begrepen het delen van deze gegevens met:

a.     Eventuele andere partijen betrokken bij de uitvoering van de Opdracht; en

b.     Onze verzekeraars of juridisch of financieel adviseurs.

3.         Wij zullen passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en de door ons in te schakelen derden en medewerkers inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie.

4.         Verwerking van persoonsgegevens door ons vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

5.         Tenzij sprake is van (inter)nationale wet- of (beroeps) regelgeving die u verplicht tot openbaarmaking of daartoe door ons voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zult u informatie met betrekking tot de Opdracht, de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van ons, niet openbaren of aan derden verstrekken.

6.         Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

7.           Wij zijn gerechtigd tot het vermelden van uw naam en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichten werkzaamheden aan onze (potentiële) Opdrachtgevers ter indicatie van onze ervaring.

7. Intellectuele eigendom

1.         Wij behouden ons alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest die wij gebruiken of hebben gebruikt en/of ontwikkelen en/of hebben ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan wij de auteursrechten of ander rechten van intellectuele eigendom hebben of geldend kunnen maken.

2.         Het is u uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen modellen, handleidingen, werkmaterialen, presentaties, werkwijzen, adviezen, (model) contracten, merken en logo’s, computerprogramma’s en andere geestesproducten van ons, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts toegestaan na onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor uw eigen intern gebruik, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

8. Honorarium

1.         Indien na de totstandkoming van de Opdracht, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren, zoals lonen en/of prijzen, een wijziging ondergaan, zijn wij gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

2.         Ons honorarium is exclusief onze onkosten en exclusief declaraties van door ons ingeschakelde derden, tenzij dit anders is aangegeven.

3.         Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd en die door ons aan u zullen worden doorbelast.

9. Betaling

1.         Wij zijn gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

2.         Betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door ons aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten uw betalingsverplichting niet op.

3.         Indien u in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan bent u van rechtswege in verzuim. U bent alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag volgens de betreffende factuur.

4.         Alle administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die wij maken of hebben gemaakt in verband met de niet-nakoming door u van uw (betalings)verplichtingen zijn voor uw rekening.

5.         Indien uw financiële positie en/of uw betalingsgedrag naar ons oordeel daartoe aanleiding geeft, zijn wij gerechtigd van u te verlangen, dat u onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door ons te bepalen vorm en/of een voorschot voldoet. Indien u nalaat de verlangde zekerheid te stellen of het gevraagde voorschot te voldoen, zijn wij gerechtigd, onverminderd onze overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen u aan ons uit welke hoofde dan ook verschuldigd bent, direct opeisbaar.

6.         Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van deze gezamenlijke Opdrachtgevers zijn uitgevoerd, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag aan ons.

10. Eigendomsvoorbehoud

1.         Het door in het kader van de Opdracht door ons geleverde blijft eigendom van ons totdat u alle verplichtingen uit de Opdracht deugdelijk bent nagekomen.

2.         Het door ons geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. U bent niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3.         Voor het geval wij onze in dit artikel aangeduide eigendomsrechten willen uitoefenen, geeft u bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ons en door ons aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar onze eigendommen zich bevinden en deze terug te nemen.

11. Klachten

1.         Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover u klaagt, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, de fout of de tekortkoming, indien u aantoont dat u het gebrek, de fout of de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan ons kenbaar te worden gemaakt.

2.         Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten uw betalingsverplichting niet op. U bent in geen geval gerechtigd op grond van een klacht met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of betaling te weigeren van andere door ons geleverde diensten waarop de klacht geen betrekking heeft.

3.         Ingeval van een terechte en tijdig uitgebrachte klacht heeft u de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door u reeds betaalde honorarium.

12. Leveringstermijnen

1.         Als u een vooruitbetaling verschuldigd bent of voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan wanneer de betaling geheel door ons is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan ons ter beschikking is/zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

2.         Indien de Opdracht in fasen wordt uitgevoerd kunnen wij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat u de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.         De termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen.

4.         De Opdracht kan –tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is– niet door u wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij wij de Opdracht ook niet of niet geheel uitvoeren binnen een aan ons na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

13. Tussentijdse beëindiging van de Opdracht

1.         Partijen kunnen de Opdracht te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Indien de Opdracht eindigt voordat die is voltooid, bent u het honorarium verschuldigd voor de werkzaamheden die ten behoeve van u zijn verricht.

2.         Partijen kunnen de Opdracht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen in het geval de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt verleend of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.

3.         Indien tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan, hebben wij recht op vergoeding van kosten die wij redelijkerwijs moeten maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Opdracht (zoals onder meer kosten met betrekking tot onder aanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de beëindiging ten grondslag liggen die aan ons zijn toe te rekenen. Indien wij tot voortijdige beëindiging zijn overgegaan, heeft u recht op onze medewerking bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan u zijn toe te rekenen. Indien de overdracht van werkzaamheden extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan u in rekening gebracht.

14. Overmacht

1.         Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens u indien wij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.

2.         Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Retta of van derden daaronder begrepen. Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen.

3.         Wij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.         Voor zoveel wij ten tijde van het intreden van overmacht onze verplichtingen uit de Opdracht inmiddels gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zullen kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, zijn wij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. U bent gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

15. Aansprakelijkheid

1.         Wij zullen onze werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van ons mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat u aan ons onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, zijn wij voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Onze totale aansprakelijkheid jegens u voor eventuele fouten die bij zorgvuldig handelen door ons zouden zijn vermeden, is beperkt tot maximaal driemaal het bedrag van het honorarium dat u heeft betaald en/of nog verschuldigd bent voor de onder de Opdracht verrichte specifieke werkzaamheden waaruit de fout voortvloeit. Indien de Opdracht een langere doorlooptijd heeft dan twaalf maanden, is de totale aansprakelijkheid in het kader van de Opdracht beperkt tot maximaal driemaal het bedrag van het honorarium dat u aan ons heeft betaald en/of nog verschuldigd bent over de eerste twaalf maanden voor de onder de Opdracht verrichte specifieke werkzaamheden waaruit de fout voortvloeit. Onze totale aansprakelijkheid jegens u is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van onze verzekeraar in voorkomend geval.

2.         Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

3.         Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ons aan de Opdracht te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ons toegerekend kan worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolg-, indirecte, bedrijfs- of strafschade en/of winstderving.

4.         Onze beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien er aan onze zijde sprake is van opzet en/of grove schuld.

5.         Wordt de Opdracht uitgevoerd ten behoeve van meer (rechts)personen, dan geldt de beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van de Opdracht voor alle betrokken (rechts)personen gezamenlijk. Het is aan die groep van betrokken (rechts)personen zelf om in geval van aansprakelijkheid de maximaal uit te keren schadevergoeding onderling te verdelen.

6.         U vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ons toerekenbaar is. Indien wij uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan bent u gehouden ons zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van u in dat geval verwacht mag worden. Mocht de u in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan zijn wij, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan onze zijde en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor uw rekening en risico.

7.           Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens ons. U zult uw eventuele vorderings- en verhaalsrechten uitsluitend uitoefenen tegen ons en niet tegen onze (bestuurders van) aandeelhouders, bestuurders of werknemers of door ons ingeschakelde hulppersonen.

8.         Tenzij zulks uitdrukkelijk in de Opdracht is bepaald, worden door ons geen beleggingsadviezen verstrekt hetgeen tevens inhoudt dat onze uitingen ter zake van enige organisatie niet kunnen worden opgevat als beleggingsadviezen.

9.         Indien u in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe u jegens ons gehouden bent, dan bent u aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van ons daardoor direct of indirect ontstaan.

16. Contractoverneming/vrijwaring

1.         Het is u niet toegestaan (enige verplichting uit) de Opdracht over te dragen aan derden, tenzij wij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaan. Wij zijn u gerechtigd aan deze toestemming, welke niet op onredelijke gronden zal worden onthouden, voorwaarden te verbinden. U verbindt zich in ieder geval om in dat geval alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de Opdracht en deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. U blijft te allen tijde naast deze derde hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Opdracht en de algemene voorwaarden.

2.         U vrijwaart ons ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door u uit de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden, tenzij dwingende (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. Deze vrijwaring wordt mede bedongen ten behoeve van de door ons voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde (bestuurders van) aandeelhouders, bestuurders of werknemers van ons en derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze vrijwaring kunnen doen.

17. Internetgebruik

1.         Partijen kunnen door middel van elektronische mail met elkaar communiceren. Partijen erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. Partijen stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. Dat geldt eveneens voor het gebruik dat wij van elektronische communicatie – ongeacht de vorm daarvan- maken in onze contacten met derden waaronder begrepen de (Nederlandse) belastingdienst(en). Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel tussen partijen over de inhoud van ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

18. Vervaltermijn

1.         Voor zover in de Opdracht niet anders is bepaald, vervallen uw vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens ons in ieder geval na het verstrijken van één jaar nadat de schade waarvoor wij aansprakelijk worden gehouden zich voor het eerst heeft gemanifesteerd en in elk geval na verloop van vijf jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

19. Afstand van rechten

1.         Het niet direct afdwingen van enig recht of enige bevoegdheid zal onze rechten en bevoegdheden onder deze Opdracht niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Opdracht zal uitsluitend van kracht zijn indien deze uitdrukkelijk schriftelijk is gedaan.

20. Conversie

1.         Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter daarvan, op enige bepaling van de Opdracht geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

21. Nawerking

1.         De bepalingen van deze Opdracht, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Opdracht van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

22. Strijdige clausules/voorrang

1.         In het geval deze algemene voorwaarden en de schriftelijke overeenkomst van Opdracht onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, prevaleren de in de schriftelijke overeenkomst van Opdracht opgenomen voorwaarden. Uitsluitend in de schriftelijke overeenkomst kan worden afgeweken van deze algemene voorwaarden.

23. Toepasselijk recht en forumkeuze

1.         Op alle Opdrachten en onderhandelingen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

2.         Alle geschillen die verband houden met Opdrachten tussen partijen zullen in eerste instantie door de bevoegde rechter te Utrecht worden beslecht.

24. Wijziging voorwaarden

1.         Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Retta

2.         De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

25. Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.         U, u of Opdrachtgever: de partij voor wie de Opdracht wordt verricht.

2.         Wij, wij of ons: degene(n) van de hierna te noemen rechtspersonen, aan wie de Opdracht is verleend: Retta

3.         De Opdracht: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst, waarbij wij ons jegens u verbinden werkzaamheden te verrichten.